Tabela 1. Klasyfikacja mokradeł (wg Żurka (1996), zmienione i uzupełnione)


Rodzaj

Występowanie na tle rzeźby terenu

Warunki hydrologiczne

Proces glebotwórczy


Utwór glebowy

w warunkach naturalnych

po
odwodnieniu

w warunkach naturalnych

po
odwodnieniu

torfowiska niskie zalewane

tarasy zalewowe dolin, obszary przytarasowe

stale wysokie położenie zwierciadła wody gruntowej, okresowe zalewy i okresowe opadanie zwierciadła wody gruntowej na małą głębokość

bagienny (torfotwórczy)

murszowy

torf niski (szuwarowy, turzycowiskowy, olesowy)

mursz

torfowiska niskie niezalewane

zagłębienia przyjeziorne i rynny, tarasy nadzalewowe, obszary przytarasowe

stale wysokie położenie zwierciadła wody gruntowej

jw.

jw.

torf niski (mechowiskowy)

jw.

torfowiska niskie źródliskowe

zagłębienie zboczowe, obszary przytarasowe

stale wysokie położenie zwierciadła wody gruntowej

jw.

jw.

torf niski (olesowy, szuwarowy)

jw.

torfowiska przejściowe

obszary przywododziałowe (zagłębienia odpływowe)

stale wysokie położenie zwierciadła wody gruntowej

jw.

jw.

torf przejściowy (mszarny przejściowy, brzezinowy)

jw.

torfowiska wysokie

obszary wododziałowe (zagłębienia bezodpływowe)

stale wysokie położenie zwierciadła wody

jw.

jw.

torf wysoki (mszarny wysoki, wrzosowiskowy, bór bagnowy)

jw.

gytiowiska

zagłębienia jeziorne

stały zalew

bagienny (mułotwórczy)

murszowy, bagienny (torfotwórczy)

gytia

mursz, utwór murszowaty bądź murszasty, torf

mułowiska

strefy przykorytowe tarasów zalewowych, starorzecza

okresowe zalewy, okresowe opadanie zwierciadła wody poniżej powierzchni gruntu

jw.

jw.

muł

mursz

namuliska

tarasy zalewowe dolin

okresowe zalewy, okresowe znaczne obniżanie się zwierciadła wody gruntowej

namywny

jw.

namuł aluwialny bądź deluwialny

utwór murszowaty bądź murszasty

podmokliska

obrzeża dolin i zatorfionych zagłębień

okresowe wysokie położenie zwierciadła wody gruntowej

glejowy

jw.

utwór torfiasty bądź próchniczny

jw.