IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Zakres prac

 

W realizacji projektu wyodrębnić można trzy etapy:

 

Etap pierwszy miał charakter koncepcyjno-pilotażowy i pozwolił na opracowanie koncepcji merytorycznej i informatycznej Systemu, w tym w szczególności struktury i zawartości bazy danych o mokradłach, zakresu wykorzystania materiałów źródłowych z określeniem ich ograniczeń, wybór formatów i oprogramowania, przetestowanie zaproponowanej metodyki dla wybranego obszaru testowego, opracowanie materiałów szkoleniowych dla operatorów.

 

W etapie drugim działania koncentrowały się na digitalizacji danych analogowych i wprowadzaniu ich w System. Rozpoczęły się cyklem szkoleń prowadzonym w oparciu o autorskie materiały metodyczne, opracowane bezpośrednio na potrzebny projektu.
W dalszej kolejności przygotowane i ujednolicone zostały wszystkie materiały źródłowe wykorzystywane jako podkład przy digitalizacji. Sprowadzało się to do skanowania i rejestracji map mokradeł oraz wybranych danych uzupełniających. Na warstwach roboczych wprowadzono również niektóre treści wektorowe niezbędne przy nanoszeniu konturów mokradeł (sieć hydrograficzna).
Po przekazaniu materiałów źródłowych operatorom nastąpiła najbardziej czasochłonna faza projektu – wektoryzacja treści 386 arkuszy map analogowych i budowa bazy danych. Ogółem w tej fazie zdigitalizowano ok. 65 tys. obiektów powierzchniowych o łącznej powierzchni ok. 4,3 mln ha i 35 tys. obiektów punktowych.
Niemal równocześnie z digitalizacją prowadzono kontrolę i weryfikację uzyskiwanych z poszczególnych arkuszy materiałów. Odbywało się to zarówno na poziomie dokładności przenoszenia konturów, precyzji digitalizacji, jak i zgodności nanoszonych treści z materiałem źródłowym.
Po digitalizacji wszystkich danych w cięciu arkuszowym, przystąpiono do łączenia fragmentów mapy w większe regiony, by docelowo uzyskać jednorodny i całościowy obraz mokradeł Polski. W tej fazie również prowadzona była szczegółowa kontrola uzyskiwanych wyników.
Istotna część działań w etapie drugim związana była z selekcją, opracowaniem, ujednoliceniem i przetworzeniem danych o złożach torfu i gytii znajdujących się w Komputerowej Bazie Danych o Torfowiskach Polski. Dane te zostały dostosowane pod względem formatu i zawartości merytorycznej do powstającej w wyniku digitalizacji bazy mokradłowej.

 

Etap trzeci prac nad Systemem obejmował działania zmierzające do ostatecznej integracji uzyskanych danych numerycznych, w tym w szczególności połączenia bazy danych o mokradłach z bazą danych TORF. Testowano również zgodność uzyskanych materiałów z innymi, powstałymi wcześniej wektorowymi bazami danych o zasięgu krajowym (Corine Land Cover, Mapa Hydrograficznego Podziału Polski, Zintegrowana Baza Danych GIS „Ochrona Przyrody w Polsce”, Numeryczna Mapa Bazowa Polski).
Kolejnym zadaniem, realizowanym w etapie trzecim, było opracowanie koncepcji aktualizacji i weryfikacji danych. Podstawą opracowania było doświadczenie zebrane przy realizacji projektu oraz wyjazd studialny, którego celem była bezpośrednia konfrontacja danych archiwalnych umieszczonych w Systemie z aktualnym stanem obiektów. W wyniku prac terenowych zebrano stosowne doświadczenia organizacyjne, techniczne i metodyczne umożliwiające opracowanie wytycznych do aktualizacji danych
Istotnym realizowanym zadaniem było opracowanie koncepcji a następnie wykonanie przeglądarki umożliwiającej bezpośrednie korzystanie z danych zawartych w Systemie jak również prowadzenie na ich podstawie analiz przestrzennych.

Ostatnim elementem etapu była redakcja merytorycznych opracowań końcowych, w tym Atlasu Mokradeł Polski, map tematycznych syntetyzujących regionalne ujęcie zróżnicowania siedlisk mokradłowych, zaprojektowanie i wykonanie strony WWW o projekcie oraz przygotowanie raportu końcowego.

 

 

 

Oprac. Hubert Piórkowski

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.