IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Wyniki projektu

 

W efekcie realizacji projektu powstały zarówno liczne produkty finalne, jak i materiały koncepcyjne, stanowiące podstawę dalszego rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski. Wśród nich znajdują się wektorowe warstwy tematyczne zintegrowane z bazą danych, narzędzia obsługujące System (przeglądarka danych), opracowania o charakterze merytorycznym (Atlas mokradeł Polski), metodycznym (Koncepcja aktualizacji danych) i popularyzatorskim (strona WWW).

Efektem realizacji projektu jest dotychczasowe upowszechnianie wiedzy na temat mokradeł Polski, stanu ich rozpoznania oraz potrzeby stworzenia spójnego Systemu informacji przestrzennej. W ramach tych działań, podczas warsztatów, które odbyły się w 2005 roku podczas konferencji w Osiecku, zaprezentowano koncepcję Systemu oraz przeprowadzono ankietę skierowaną do potencjalnych użytkowników. Informacja o projekcie znajdowała się również na portalu tematycznym www.bagna.pl , jak i w publikacjach naukowych.

Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka wybranych produktów końcowych projektu (System GIS Mokradła wraz z przeglądarką danych zostały omówione szczegółowo w odrębnym rozdziale).
 
Atlas mokradeł Polski

 

Opracowanie autorskie, przygotowane przez zespół Zakładu Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich IMUZ w dwóch egzemplarzach, składające się z części merytorycznej, opisowej oraz części kartograficznej z mapami tematycznymi w cięciu arkuszowym oraz kartogramami i kartodiagramami przedstawiającymi wybrane procesy i zjawiska w odniesieniu do jednostek przestrzennych.

Część merytoryczna zawiera informacje podstawowe dotyczące mokradeł, ich klasyfikacji, zróżnicowania typologicznego i geograficznego, szaty roślinnej, stopnia przekształcenia antropogenicznego i zagrożeń.

Zakres wiadomości w większości pokrywa się z informacjami zawartymi w przeglądarce danych i na stronie WWW projektu.
 

W części kartograficznej na mapach przedstawiono następujące informacje:

 

 

sytuację topograficzną,

 

 

granice administracyjne,

 

 

granice obszarów chronionych,

 

 

mokradła z podziałem na rodzaje,

 

 

mokradła z podziałem na typy roślinności.

Atlas, zgodnie z umową, został wydrukowany w dwóch egzemplarzach.

Strona WWW

 

Opracowanie autorskie, przygotowane przez zespół Zakładu Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich i zamieszczone na stronie Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. Zawiera syntetyczne informacje o etapach realizacji projektu, uzyskanych wynikach, wykonawcach, źródłach finansowania, jak również adresy kontaktowe, galerię zdjęć i linki do krajowych stron i portali o tematyce mokradłowej oraz ekologicznej.
W przypadku kontynuacji prac nad Systemem Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski będzie to miejsce wymiany doświadczeń, jak również aktualnych wiadomości na temat postępów prac nad projektem.
 
Koncepcja aktualizacji danych

 

Opracowanie ma charakter metodyczny i zawiera wytyczne zarówno merytoryczne, techniczne jak i organizacyjne, dotyczące sposobów pozyskiwania danych aktualnych i włączania ich do Systemu. W przygotowaniu wytycznych brane były pod uwagę zarówno doświadczenia zespołu realizującego niniejszy projekt, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród potencjalnych użytkowników Systemu, jak i doświadczenia związane z przygotowywaniem innych Systemów informacji przestrzennej.

 

W części technicznej i technologicznej koncepcji wypunktowano problemy istotne ze względu na konieczność integracji danych. Wśród nich znalazły się między innymi:

 

 

generalizacja merytoryczna i przestrzenna danych,

 

 

określenie docelowej skali,

 

 

określenie formatu wymiany danych, w tym także np. rozdzielczości materiałów rastrowych,

 

 

ustalenie zakresu wykorzystywanych materiałów źródłowych (zdjęcia lotnicze, satelitarne, mapy),

 

 

oszacowanie pracochłonności i czasochłonności weryfikacji danych w terenie i opracowań kameralnych,

 

 

propozycja optymalnego zestawu do prac terenowych wykorzystywanego przy aktualizacji i weryfikacji danych,

 

 

konieczność rozbudowy struktury bazy danych,

 

 

dostosowanie parametrów technicznych sprzętu do rosnących zasobów informacyjnych.

W części merytorycznej przeanalizowany został zakres danych na temat mokradeł, dostępnych w różnych bazach danych. Istotnym, choć zróżnicowanym źródłem informacji są materiały z planów ochrony parków narodowych i krajobrazowych, jak również potencjalnie – wyniki inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej w ramach wdrażania sieci NATURA 2000. Zwrócono także uwagę na merytoryczną przydatność danych znajdujących się w dyspozycji różnych jednostek badawczych, badawczo-rozwojowych, placówek naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Tym samym podkreślono niezwykle istotną rolę struktury organizacyjnej, sposobu finansowania i warunków udostępniania danych w ramach Systemu, zwracając uwagę na konieczność stworzenia sieci użytkowników, którzy korzystając z zasobów informacyjnych sukcesywnie dostarczaliby własne.
 
 

 

Oprac. Hubert Piórkowski

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.