IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Procedura udostępniania danych:

 

Zgodnie z umową, zawartą pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych, wyniki projektu "System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski" mogą być rozpowszechniane do celów niekomercyjnych na mocy "Porozumienia o udostępnianiu", zawieranego pomiędzy Użytkownikiem a Jednostką rozpowszechniającą (ITP).

Wyniki te mogą być udostępniane w postaci:

 1. przeglądarki GIS Mokradła Polski wersja 1.0 na płycie CD – szczegółowy opis w zakładce „przeglądarka danych”
 2. warstw wektorowych na płycie CD w formacie SHP:

   

   

  torfowiska i gytiowiska o powierzchni do 10 ha (punkty)

   

   

  torfowiska i gytiowiska o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na złoża (poligony),

   

   

  torfowiska i gytiowiska o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na złoża i roślinność (poligony),

   

   

  torfowiska i gytiowiska o powierzchni ponad 100 ha z podziałem na typy siedlisk (poligony),

   

   

  mokradła o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na typy siedlisk (poligony),

   

   

  mokradła o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na grupy zbiorowisk roślinnych (poligony),

   

   

  mokradła o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na grupy zbiorowisk roślinnych, typy siedlisk i złoża (poligony),

 3. map tematycznych w postaci plików w modelu rastrowym (tiff, jpg) lub wydruków opracowanych celowo na zamówienie użytkownika.

Pierwszym krokiem w procedurze uzyskania danych jest skierowanie do Dyrektora Instytutu pisma z wnioskiem o udostępnienie danych, zawierającego:

 

 

podstawowe dane o użytkowniku (nazwa, adres, osoba reprezentująca)

 

 

cel wykorzystania (nazwa zadania i czas jego realizacji, uzasadnienie zapotrzebowania na dane),

 

 

postać danych, które mają być udostępnione wg wykazu powyżej,

 

 

zasięg przestrzenny danych.

Po akceptacji wniosku przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zawierane jest „Porozumienie o udostępnianiu” i dane są nieodpłatnie udostępniane. Użytkownik pokrywa jedynie koszty przygotowania i przekazania danych.


Osobą wskazaną do kontaktu jest:

Zuzanna Oświecimska-Piasko

Zakład Przyrodniczy
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy ITP
Al. Hrabska 3
05-090 Raszyn

tel: 692.515.256
email: gismokradla@itp.edu.pl

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.