IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Przeglądarka danych (opis aplikacji)

 

Celem opracowania przeglądarki danych było zaopatrzenie Systemu w narzędzie skierowane do szerokiego odbiorcy, które umożliwiałoby generowanie map tematycznych w skalach przeglądowych, przeprowadzanie podstawowych analiz przestrzennych w zakresie nakładania warstw tematycznych, klasyfikacji czy analizy sąsiedztwa, a także pokazanie mokradeł Polski na tle jednostek administracyjnych, jednostek podziału fizycznogeograficznego, obszarów chronionych oraz nadleśnictw.

W ramach niniejszego projektu została opracowana prototypowa wersja oprogramowania (GIS Mokradła Polski wer. 1.0) zawierająca dwa rodzaje materiałów źródłowych, które mogą zostać poddane wizualizacji: mokradłowe warstwy podstawowe oraz warstwy uzupełniające.

Mokradłowe warstwy podstawowe:

 

 

torfowiska i gytiowiska o powierzchni poniżej 10 ha,

 

 

torfowiska i gytiowiska o powierzchni poniżej 10 ha z podziałem na typy siedlisk,

 

 

torfowiska i gytiowiska o powierzchni poniżej 10 ha z podziałem na grupy zbiorowisk roślinnych,

 

 

torfowiska i gytiowiska o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na złoża,

 

 

torfowiska i gytiowiska o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na złoża i roślinność,

 

 

torfowiska i gytiowiska o powierzchni ponad 100 ha z podziałem na typy siedlisk,

 

 

mokradła o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na typy siedlisk,

 

 

mokradła o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na grupy zbiorowisk roślinnych,

 

 

mokradła o powierzchni ponad 10 ha z podziałem na typy siedlisk, grupy zbiorowisk roślinnych oraz złoża.

Warstwy uzupełniające pochodzą z różnych zasobów i zawierają wybrane elementy sytuacji z mapy topograficznej; a w szczególności:

 

 

krajowy System obszarów chronionych (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody) i sieć obszarów NATURA 2000 (zatwierdzone ostoje ptasie i siedliskowe, stan na rok 2006) – dane z zasobów Ministerstwa Środowiska,

 

 

elementy liniowe (małe rzeki) i powierzchniowe o powierzchni ponad 1 ha (duże rzeki, jeziora i stawy) pochodzą z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50.000 wykonanej przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 

 

drogi, koleje, sieć osadnicza, granice województw i powiatów z Bazy Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:500.000 pochodzącej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

 

 

granice nadleśnictw pochodzą z zasobów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

 

 

granice makroregionów fizycznogeograficznych, opracowane w Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Funkcjonalność oprogramowania zawiera się w rozbudowanych narzędziach przeglądarki, umożliwiających:

 

 

generowanie dowolnych kompozycji map tematycznych przy uwzględnieniu zarówno warstw podstawowych, jak i uzupełniających oraz automatyczne przygotowywanie stosownych wydruków; jedynymi ograniczeniami są tu: zablokowanie widoku kompozycji zawierających mokradła z podziałem na siedliska lub roślinność do skali 1:200.000 (ze względu na wielkość jednostek przestrzennych i szczegółowość przebiegu ich granic) oraz narzucenie kolorystyki w obrębie warstw podstawowych i uzupełniających,

 

 

dostosowanie wielkości widoku do potrzeb, przy wykorzystaniu trzech różnych narzędzi zmiany skali,

 

 

wybór obiektu lub obiektów w obrębie danej warstwy tematycznej,

 

 

uzyskanie charakterystyk jakościowych i ilościowych obiektu po wskazaniu go na mapie lub wyszukaniu w bazie danych (rozpoznawanie obiektów),

 

 

kierowanie zapytań pozwalających na wyszukanie obiektu lub grup obiektów spełniających wybrane kryteria,

 

 

selekcja obiektów w obrębie danej warstwy tematycznej przy wykorzystaniu narzędzi umożliwiających wskazanie selekcjonowanych elementów według cech jakościowych i przynależności do jednostek przestrzennych (administracyjnych, nadleśnictw, makroregionów, obszarów chronionych),

 

 

wyliczanie statystyki dla wybranych lub wyselekcjonowanych obiektów, czyli podanie liczby obiektów, ich powierzchni całkowitej, maksymalnej, minimalnej i średniej oraz obwodu,

 

 

szacowanie odległości oraz powierzchni,

 

 

wpisywanie uwag i notatek,

 

 

określenie lokalizacji obiektu (współrzędne geograficzne, siatka kilometrowa układu 1992)

Oprogramowanie powstało w ograniczonej liczbie kopii.

Koncepcja merytoryczna oprogramowania została wypracowana przez zespół autorski złożony z przedstawicieli Zakładu Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich IMUZ Falenty oraz firmy „KRAMEKO” z Krakowa. Rozwiązania koncepcyjne w zakresie technicznych i technologicznym, a następnie wykonanie przeglądarki zostało zrealizowane przez firmę „KRAMEKO”.
 

 


Oprac. Hubert Piórkowski, Zuzanna Oświecimska-Piasko

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.