IMUZ - Projekt Mokradła Polski
  Literatura

 

Wykaz ważniejszej literatury

 

    Dembek W., 2002. Problemy ochrony i restytucji mokradeł w Polsce. Inżynieria Ekologiczna nr 6: Ekoinżynieria dla ekorozwoju. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa. s. 65-68
    Dembek W., Oświt J., 1989. Niektóre aspekty roli mokradeł w gospodarce wodnej krajobrazu. Wiad. Mel. i Łąk. R 32 nr 8/9. s. 159-161
    Dembek W., Oświt J., 1992. Rozpoznawanie warunków hydrologicznego zasilania siedlisk mokradłowych. Bibl. Wiad. IMUZ nr 79. s. 15-38
    Dembek W., Oświt J., Szewczyk M., 1999. Mokradła Polski – czym są obecnie? [w:] Aktualna problematyka ochrony mokradeł. Mat. seminar. IMUZ nr 43. s. 29-38
    Dembek W., Piórkowski H., Rycharski M., 2000. Mokradła na tle regionalizacji fizycznogeograficznej Polski. Bibl. Wiad. IMUZ nr 97. ss. 131
   

Dembek W., Oświt J., Danielewska A., Wszoła A., 1996. Wetland specifity in different landscape types of the Polish Lowland: selected sites. [w:] Characterization and valuation of wetlands and grasslands in Poland.

    Materiały Seminaryjne IMUZ 35. s. 112-139
    Dembek W. (red.), Pawlaczyk P., Sienkiewicz J., Dzierża P., 2004. Obszary wodno-błotne w Polsce. Wyd. IMUZ, Falenty. ss. 76
    Dobrowolski K.A. (red.), Lewandowski K. (red.), 1998. Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny. ss. 187
    Gacka-Grzesikiewicz E. (red.), 1995. Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – funkcjonowanie – zagrożenia. Fundacja IUCN Poland, Warszawa. ss. 198
    Głowaciński Z. (red.), 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. ss. 452
    Guziak R. (red.), Lubaczewska S. (red.), 2001. Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łąki i pastwiska. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „pro Natura”, Wrocław. ss. 150
    Ilnicki P., 2002. Torfowiska i torf. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań. ss. 606
    Jankowski W. (red.), Świerkosz K. (red.). 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – funkcjonowanie – zagrożenia. IUCN Poland, Warszawa. ss. 266
    Jasnowski M., 1975. Torfowiska i tereny bagienne w Polsce. Suplement. [w:] Kac N.J. Bagna kuli ziemskiej. PWN, Warszawa. ss. 475
    Kaźmierczakowa R. (red.), Zarzycki K. (red.), 2001. Polska czerwona księga roślin. PAN, Kraków ss. 664
    Komputerowy Bank Danych o Torfowiskach Polski. IMUZ Falenty
    Kotowski W., 2003. Łąki półnaturalne, pastwiska ekstensywne, użytki przyrodnicze. Biblioteczka Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego. MRiRW, Warszawa. ss. 32
    Kulczyński S., 1930/40. Torfowiska Polesia. T. 1/2, Kraków. s. 1-777
    Matuszkiewicz W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. ss. 537
    Okruszko H., 1960. Gleby murszowe torfowisk dolinowych i ich chemiczne oraz fizyczne właściwości. Rocz. Nauk Roln., seria F, t. 74 z. 1. s. 5-89
    Okruszko H., 1977. Rodzaje hydrogenicznych siedlisk glebotwórczych oraz powstających w nich utworów glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 186. ss. 15-35
    Okruszko H., 1992. Siedliska hydrogeniczne, ich specyfika i zróżnicowanie. [w:] Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Bibl. Wiad. IMUZ nr 79. s. 5-14
    Okruszko H. (red.), 1996. Characterization and valuation of wetlands and grasslands in Poland in the aspect of natural environment protection. Mat. Sem. IMUZ 35, Falenty. ss. 139
    Okruszko H., Ostrowski J., Oświt J., Dembek W., 1995. Komputerowy Atlas Mokradeł i Użytków Zielonych Polski w skali 1:300.000. IMUZ Falenty
    Oświt J., 1977. Charakterystyka dolinowych siedlisk glebotwórczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z.186. s. 37-48
    Oświt J., 1991. Roślinność i siedliska zabagnionych dolin rzecznych na tle warunków wodnych. Rocz. Nauk Rol. Ser. D, t. 221. ss. 229.
    Oświt J., 1992. Identyfikacja warunków wilgotnościowych w siedliskach łąkowych za pomocą wskaźników roślinnych (metoda fitoindykacji). Bibl. Wiad. IMUZ nr 79. s. 39-68
    Oświt J., Dembek W., Żurek S., 1988. Stan zagrożenia degradacją gleb organicznych i torfowisk oraz kierunki ich ochrony. Wiad. Mel. i Łąk. R. 31 nr 4. s. 95-99
    Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2000. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. 3. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin. ss. 287
    Pawlaczyk P., Wołejko L., Jermaczek A., Stańko R., 2002. Poradnik ochrony mokradeł. Wyd. Lubuskiego klubu Przyrodników, Świebodzin. ss. 265
    Systematyka gleb Polski, 1989. Praca zbiorowa V Kom. PTG. Roczn. Glebozn. t. 40, z. 3-4. ss. 150
    Żurek S., 1990. Związek procesu zatorfienia z elementami środowiska przyrodniczego wschodniej Polski. Rocz. Nauk Rol. Ser. D monografie, t. 220. ss. 174
    Żurek S., Tomaszewicz H., 1996. Badanie bagien. [w:] Gutry-Korycka M. (red.), Werner-Więckowska H. (red.). Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. s. 190-210

 

Wykaz ważniejszych aktów prawnych
 

    Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r., o ochronie dziko żyjących ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia)
    Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r., w sprawie ochrony siedlisk oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)
    Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Dyrektywa Wodna)
    Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (tekst podany w Dz. U. 1978 nr 7 poz. 24)
    Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (tekst podany Dz. U. 2002 nr 184 poz. 1532)
    Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. MRiRW, Warszawa. ss. 186 (dokument dostępny na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl)
    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Projekt W-06/VII/06. MRiRW, Warszawa. ss. 129 (dokument dostępny na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl)
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1029)
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. 2005 nr 94 poz. 795)
    Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444)
    Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78)
    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
    Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)
    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)
    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.