IMUZ - Projekt Mokradła Polski
 

Aktualizacja

 

Podczas wprowadzania danych archiwalnych pojawiło się wiele pytań i wątpliwości dotyczących poszczególnych obiektów mokradłowych, zarówno w kontekście prawidłowej klasyfikacji typu siedliska, grupy zbiorowiska roślinnego, jak i samej lokalizacji. Dlatego też docelowo kluczowym elementem Systemu Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski powinien być moduł związany z weryfikacją i aktualizacją danych archiwalnych.

W ramach realizacji niniejszego projektu nie zakładano działań ukierunkowanych na aktualizację danych, jednak uwzględniono to zagadnienie zarówno przy konstrukcji przeglądarki, w opracowaniu pt. "Koncepcja aktualizacji danych", w przygotowanej stronie internetowej o projekcie, jak również podczas warsztatów na temat projektu skierowanych do potencjalnych odbiorców i użytkowników.

W przeglądarce danych aspekt aktualizacji uwzględniono projektując narzędzie umożliwiające wprowadzanie notatek i uwag, a następnie generowanie pliku tekstowego, który wysyłany jest do instytucji zajmującej się aktualizacją. Założono tym samym, że niezależnie od uwarunkowań organizacyjnych proces aktualizacji w maksymalnym stopniu powinien mieć charakter interaktywny i zdalny.

Opracowanie metodyczne dotyczące wytycznych aktualizacji zawiera główne założenia oraz identyfikuje problemy natury organizacyjnej, technicznej i merytorycznej związane z procesem aktualizacji. Znajdują się w nim również propozycje rozwiązań wymienionych problemów. Jednym z nich, wprost nawiązującym do elementów Systemu powstałych podczas realizacji projektu, jest rozbudowa dotychczasowej struktury bazy danych o nowe elementy. Z zebranych doświadczeń oraz przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że w poszerzonej bazie danych powinny znaleźć się następujące atrybuty:

nazwa obiektu, 

aktualny stan zachowania siedlisk (w kilkustopniowej skali bonitacyjnej), 

zagrożenia - stwierdzone i potencjalne (według opracowanej klasyfikacji), 

występowanie rzadkich gatunków flory i fauny (z uwzględnieniem kategorii IUCN, jak również list gatunków z Załączników Dyrektyw - Ptasiej i Siedliskowej), 

zasięg siedlisk priorytetowych z Załącznika 1 Dyrektywy Siedliskowej, 

informacje o pracach badawczych prowadzonych na danym obiekcie, 

bibliografia związana z danym obiektem, 

dokumentacja fotograficzna obiektu. 

Na obecnym etapie prac otwarte pozostaje zagadnienie, czy rozbudowa Systemu ma wiązać się ze zwiększaniem zasobów informacyjnych podstawowej warstwy mokradłowej, czy też poprzez generowanie kolejnych relacyjnych baz danych nawiązujących do zasobów informacyjnych warstwy podstawowej. W obu przypadkach konieczne jest zapewnienie specjalnie skonfigurowanego zaplecza sprzętowego o odpowiednich parametrach.

Skompletowanie zaplecza sprzętowego wiąże się również z wprowadzaniem do Systemu różnorodnych materiałów, w tym także materiałów rastrowych i analogowych (po uprzednim zeskanowaniu).

Przy definiowaniu założeń całego Systemu brane było pod uwagę wykorzystywanie popularnych formatów danych, uznanych za standardowe. Jak dotąd większość danych zgromadzona jest w formatach shp., .xls i .dbf. Na etapie aktualizacji danych konieczne jest jednak uwzględnienie możliwości konwersji formatów niestandardowych, z czym wiąże się zapewnienie odpowiedniego oprogramowania.

Wymienione zagadnienia związane z modułem aktualizacji danych pokazują rozległość problematyki, która musiałaby zostać podjęta w toku kolejnych prac.

 


Oprac. Hubert Piórkowski, Zuzanna Oświecimska-Piasko

 

 

MATERIAŁY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

© Prawa autorskie do tekstów, zdjęć, rysunków i map zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem.